Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések - az általános szállítási feltételek hatálya
1.1 Jelen általános szállítási feltételeket a Szerelvénybolt Kft.
(6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) mint Szállító által forgalmazott árukra és e körben a Szállító és Megrendelő között létrejövő összes szerződéses és üzleti kapcsolatra alkalmazni kell.
1.2 Jelen általános szállítási feltételektől kizárólag a Szállító és Megrendelő által meghatározott mértékben, írásban lehet eltérni. Megrendelő saját üzleti feltételei a Szállító által el nem fogadottnak tekintendők.
1.3 Jelen általános szállítási feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

2. Szerződés létrejötte
2.1 Szállítási szerződés akkor jön létre, ha - a Megrendelő írásos megrendelését a Szállító írásban visszaigazolja, vagy - a közvetlen raktárról történő raktári eladásnál a megrendelést teljesíti, mely esetben a visszaigazolást a számla helyettesíti.
2.2 A megrendelés Szállító által történő eltérő elfogadása, így a megrendeléstől eltérő visszaigazolása új ajánlatnak minősül.
2.3 Szállító prospektusaiban vagy egyéb kiadványaiban közölt, az árukra vonatkozó árak, rajzok, ábrák, méretek, súlyok, teljesítmény vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek és kötelezettség nélküliek.
2.4 Ha a Szállító ajánlatot tesz, az ajánlati kötöttség a megadott határidőig vagy 30 napig érvényes.
2.5 A Szállítónál raktáron nem lévő árukra vonatkozó megrendelését Megrendelő egyoldalúan nem módosíthatja, attól nem állhat el.

3. Árak
3.1 A szerződésben szereplő árak a Szállító telephelyén történő átvételre értendők. 3.2 A szerződésben szereplő vételárat a Szállító egyoldalúan akkor változtathatja meg, ha a) a jogszabály hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi.
b) a szerződéskötés után olyan tény, körülmény vagy esemény következett be, mely a legnagyobb kereskedői gondosság mellett sem volt előre látható.
c) A szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 15 nap eltelt, és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank forint árfolyamát az EURO-hoz vagy konvertibilis devizához képest leértékelte.
3.3 Szállító 3.2 a) - b) pontban foglalt árváltoztatása esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, anélkül azonban, hogy Szállítóval szemben kártérítési igénye lenne. Szállító 3.2 c) pont szerinti árváltoztatása esetén Megrendelőt elállási jog illeti meg.

4. Teljesítés helye, ideje és módja
4.1 Teljesítési hely raktárról történő eladásnál a Szállító telephelyei, illetve 4.4 pontban foglaltak. Szállító a megrendelt és visszaigazolt árut a megállapodott határidőre vagy a határidőn belül a Megrendelőnek készre jelenti, és rendelkezésre bocsátja. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik.
4.2 Az áru elszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. A Megrendelő a fuvareszközt a megadott szállítási napon olyan időben köteles kiállítani, hogy a berakására elegendő idő álljon rendelkezésre.
4.3 Amennyiben a Megrendelő saját fuvareszközén vagy az általa megbízott fuvarozóval szállíttatja el az árut, úgy saját költségére és veszélyére köteles gondoskodni a fuvareszközre rakásról és az elszállításról. A teljesítés ideje az az időpont, mikor a Megrendelő, illetve a fuvarozó az árut átvette.
4.4 A Szállító a Megrendelő kívánságára külön megállapodás alapján az általa megjelölt szállítási címre az árut tulajdonhatárig leszállítja. Ebben az esetben a teljesítés helye a Megrendelő telephelye, illetve a diszpozícióban megadott teljesítési hely, a teljesítés ideje pedig, amikor a Megrendelő, illetve meghatalmazott megbízottja az árut átvette.
4.5 Az átvételt a szállítólevélen dátummal, aláírással, pecséttel rögzíteni kell. A fuvardíjat a mindenkori érvényes árajánlat tartalmazza.
4.6 Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott teljesítési határidő elteltét követő 15 naptári napon belül nem veszi át, úgy Szállító Megrendelő költségére és felelősségére tárolási díj felszámítása mellett az árut megőrzi. A tárolási díj mértéke havonta az át nem vett áru rendelés szerinti (számla kiállítása esetén, számlán szereplő) nettó értékének 3%-a, és minden megkezdett hónap után fizetendő. Ez esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja. Amennyiben Megrendelő az áru átvételével Szállító által megadott teljesítési határidő után 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni és az árut visszavenni és 3. személy részére értékesíteni.
4.7 Szállító elő- és részszállításra jogosult.
4.8 Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szállító késedelembe esik, és az a beszállítója hibájára vezethető vissza, esetleges késedelemért a Szállítót felelősség nem terheli. A Szállító nagykereskedelmi tevékenysége körében közvetítő tevékenységet végez, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők ezen áruk vonatkozásában csak tájékoztató jellegűek.

5. Mennyiségi és minőségi átvétel
5.1 A mennyiségi és minőségi átvétel helye a 4.1 és a 4.4 pontban meghatározott teljesítési hely. Az átvétel során a Megrendelő, illetve átvevő köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a sértetlen csomagokat és árukat darabszámra átvenni, a sérült csomagolásról vagy áruról az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni. Amennyiben a Megrendelő ezt
elmulasztja és az igény a fuvarozóval szemben ezért nem érvényesíthető, úgy a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibákért, illetve kárért a Szállító nem tartozik felelősséggel. 5.2 A Megrendelő az áru átvételének megtagadására és a küldemény visszaküldésére kizárólag a Szállítóval írásban kötött megállapodás esetén jogosult.
5.3 Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi hibákat a Megrendelő azok felfedezésekor haladéktalanul köteles a megfelelő bizonyítékok rendelkezésre bocsátásával együtt a Szállítónál írásban bejelenteni. Amennyiben a mennyiségi kifogás nem az áru átvételével egyidejűleg, a Szállító munkatársával együtt történik, a kifogásban foglaltakat a Megrendelő kötelessége igazolni. Míg minőségi kifogás esetén a 6-os pontban foglaltak szerint élhet.

6. Visszaáru kezelés
Teljesítés utáni 8. naptól visszaáruzást, Szállító, a raktári készletes termékekre biztosít a Megrendelő részére, sértetlen csomagolás esetén, 25% kezelési költség levonása mellett. Egyedi és projektspecifikus termékek visszavételére Szállító nem biztosít lehetőséget

7. Minőség, szavatosság, jótállás
7.1 A Szállító az áruk minőségét minőségi bizonyítvánnyal tanúsítja, valamint használati, kezelési tájékoztatót és jótállás esetén jótállási jegyet bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A Szállító szavatolja, hogy az áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, és megfelelnek a hatályos EU szabványoknak.
7.2 A sérült csomagolásról, vagy áruról Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni, melyből kitűnik a hiány mértéke, a sérülés jellege, illetve a minőségi kifogás mibenléte. A jegyzőkönyvet a fuvarozóval, Szállító székhelyén, illetve telephelyein történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel kell aláíratni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibáért, illetve kárért Szállító nem felel.
7.3 Minőségi kifogás esetén Szállító saját döntése alapján a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt ad. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.
7.4 Szavatossági (alkalmassági idő) vagy kártérítési jog érvényesítésének igénye esetén a Megrendelő tartozik a Szállító vélelmezett hibás teljesítését bizonyítani.

8. Termékfelelősség
A Szállító a forgalmazott termékek tekintetében a Ptk. 2013. évi V. törvény (LXXII. fejezet) szerint tartozik felelősséggel.
A Szállító által gyártott saját termékek (falazó elemek stb.) vonatkozásában Szállító a felhasználás során történő hangszigetelési módozatok és megoldások tekintetében a keletkező, nem megfelelő eredményért felelősségét kizárja, ha és amennyiben nem a Szállító-Gyártó által megnevezett kivitelező és technológia kerül igénybevételre, alkalmazásra.
A Szállító által gyártott építőipari termékek, a kapcsolódó technológia és az ahhoz tartozó valamennyi dokumentáció un. szerzői jogvédelem alatt áll.

9. Fizetési feltételek
9.1 A szerződésben szereplő vételárat a Megrendelő készpénzzel vagy átutalással köteles kiegyenlíteni. A fizetési mód és a fizetési határidő a számla fejlécén szerepel. A Megrendelő köteles a vételárat pontos határidőben kiegyenlíteni.
9.2. Felek erre vonatkozó megállapodása esetén Megrendelő Szállítónak a vételár meghatározott részét a szerződés létrejöttét követően kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre megfizetni ("Vételárelőleg"). Amennyiben a Megrendelő a visszaigazolt megrendeléstől az elállást kezdeményezi, a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállítót bánatpénz illeti meg, aminek a mértéke a Szállító által egyedileg kerül meghatározásra, és amelyet a Szállító a vételárelőleg terhére is érvényesíthet. A megrendelő viszont követelés beszámítására csak bírósági ítélet alapján jogosult.
9.3. A megrendelő fizetési késedelme esetén a Szállító jogosult a jövőbeni megrendelésekre a kedvezményt megvonni, vagy a továbbiakban csak készpénzes megrendelést elfogadni, továbbá a Megrendelő fizetési késedelme vagy nem fizetése időtartamára a Szállító jogosult a Megrendelővel szemben a szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, ez szerződésszegésnek minősülne. Szállító a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához (bankgarancia, zálogjog stb.) vagy azonnali készpénzes fizetéshez kötheti. Ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére. A behajtási költségek közé tartoznak különösen, de nem kizárólagosan: a perköltségek és illetékek, a közjegyzői díj, a bírósági végrehajtás költségei, a végrehajtók munka- és sikerdíja, az ügyvédi költségek, valamint a követeléskezelő költségei, sikerdíja.
9.4. Amennyiben a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a Szállító a késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke:
- a vállalkozásnak minősülő Megrendelő esetén a Ptk. 6:155§-ának (1) bekezdése értelmében a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8% ponttal növelt értéke. A kamatszámításkor a késedelemmel érintett naptári félév elsőnapján érvényes jegybanki alapkamat irányadó, az adott naptári félév teljes idejére.
9.5 A Megrendelő a vételár-tartozása alapján a Szállítóval szemben semmilyen jogcímen (így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési stb. igények) beszámítással nem élhet.
9.6. Szállító a Vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. Ez a rendelkezés a Megrendelő számára nem jelentelállási okot, és nem teremt a Szállító számára az árura vonatkozóan visszavételi kötelezettséget. Megrendelő a Vételár megfizetéséig az árut megfelelő fedezet biztosítása nélkül nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti és fel nem dolgozhatja. A tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozása, beépítése esetén a választás joga Szállítót, mint tulajdonost illeti meg. Dologegyesülés esetén Szállítónak résztulajdona keletkezik. Megrendelő jelen szerződés aláírásával Szállítóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből Szállító tulajdoni hányadának megfelelő összeget.
9.7 Amennyiben Megrendelő tovább értékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.

10. Kézbesítési szabályok
10.1 Szállító által a Megrendelőhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a Szállító részére a Megrendelő által megadott levelezési címre, szabályszerűen postára adtak a Megrendelő által közöltnek, a 11.3 pont szerint részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető - küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlése napjától számított ötödik munkanapon - ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte.
10.2 A Megrendelő köteles a fenti nyilatkozatok kötésére és kézbesítésére vonatkozó előírásokra tekintettel gondoskodni arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen a szerződés megkötésétől e szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára, előnyök szerzése, illetve hátrányok elkerülése végett nem hivatkozhat.
10.3 A Megrendelő címére Szállító által küldött nyilatkozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett megtagadta annak átvételét „nem fogadta el” — vagy „ismeretlen”, jelzéssel érkezett vissza Szállítóhoz a postai küldemény, továbbá, ha „elköltözött”, „cím elégtelen” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a postai küldemény.
10.4 A fenti szabályok a kézbesítési megbízottra, illetve a kezesre is vonatkoznak, azzal, hogy a joghatály kézbesítési megbízott esetében a meghatalmazást adó vonatkozásában áll be.

11. Jogok átruházása
A szerződő felek a jelen általános szállítási feltételek, illetve a szerződés hatálya alá tartozó jogokat és kötelezettségeiket 3. személyre csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ruházhatják át.

12. Alkalmazandó jog, jogviták
Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és annak szállítási szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A felek kötelezik magukat, hogy minden vitát elsősorban békésen, közvetlen tárgyalások útján fognak rendezni. Amennyiben ez ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, akkor a jelen Általános Szállítási Feltételek alapján a Szállító és a Megrendelő között kötött minden eseti szerződésből származott jogvitára a felek alávetik magukat - hatáskör függvényében Kecskeméti Törvényszék, vagy a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
Társaságunk személyes adatait az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet előírásai szerint kezeli.